De Ruijter geboortemuisjes

Op dit moment is het niet mogelijk om gepersonaliseerde De Ruijter Geboortemuisjes te bestellen.

-

-

Verbinden...

Even geduld aub.

Sluiten  X

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de De Ruijter Facebook applicatie “Geboortemuisjes” (de "Applicatie") alsmede op deelname aan acties verbonden aan “De Ruijter Geboortemuisjes” en alle overige acties via de Applicatie en Facebook (hierna gezamenlijk genoemd de “Applicatie”), die worden georganiseerd door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 1228 en/of één of meer van de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: "HJ Heinz").

Artikel 1 Algemeen

 • Iedereen in Nederland, met de leeftijd van 18 jaar of ouder, is gerechtigd van deze Applicatie gebruik te maken.
 • Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om gebruik te maken van de Applicatie.
 • Medewerkers van HJ Heinz kunnen ook gebruik maken van deze Applicatie.
 • Door de Applicatie te (blijven) bezoeken en bekijken ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de "Gebruiksvoorwaarden"), zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien je deze Gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoekt HJ Heinz je af te zien van verder gebruik van de Applicatie.
 • HJ Heinz behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de Applicatie te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteer je de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 Gegevens

 • Om mee te doen aan de Applicatie en hierover met je te kunnen communiceren, kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en/of NAW-gegevens).
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Tijdens je bezoek aan de Applicatie kunnen onder andere gegevens van jou of je computer opgeslagen worden door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) je gebruikt. Indien gewenst, kun je de cookiesfunctie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de Applicatie of je internetbrowser (negatief) beïnvloeden.
 • De door jou verstrekte persoons- en computergegevens kunnen alleen voor de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt, tenzij elders op de Applicatie iets anders staat vermeld, en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. HJ Heinz zal geen persoonsgegevens aan derden die geen onderdeel zijn van de HJ Heinz-groep verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen.
 • De doelen waarvoor de verzamelde persoonsgegevens gebruikt kunnen worden door HJ Heinzzijn de volgende:
 • Het nakomen van een overeenkomst die is gesloten via de Applicatie;
 • Het vervullen van enige andere (wettelijke) verplichting al dan niet jegens HJ Heinz;
 • Het (gevraagd) opsturen van informatie;
 • Het versturen van de persoonlijke huls en eventueel het pakje muisjes.
 • Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of aan een bepaald IP (Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor jou in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit. Alleen gegevens die van jouw computer afkomstig zijn, niet zijnde persoonlijke gegevens, zullen worden gebruikt voor de afstemming van de Applicatie op jouw voorkeuren. Alleen indien je daarvoor expliciete toestemming geeft, kan HJ Heinz jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.
 • HJ Heinz hecht er waarde aan om de privacy van kinderen in het bijzonder te respecteren, en zal daarom ook niet actief de gegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt, verzamelen, doorgeven of verwerken. HJ Heinz moedigt ook de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) aan zijn/haar/hun kind(eren) te begeleiden bij het gebruik van internet in het algemeen.

Artikel 3 Hoe kun je een gepersonaliseerd hulsje bestellen, waar en wanneer?

 • De Applicatie is vanaf 18 november 2013 permanent beschikbaar op facebook.com/DeRuijter
 • Gepersonaliseerde hulzen van De Ruijter geboortemuisjes zijn via de Applicatie te bestellen vanaf 18 november.
 • Je kunt een gepersonaliseerde huls uitsluitend bestellen door alle volgende stappen in de Applicatie te doorlopen:
  • Geef de gewenste naam en geboortedatum in en bedenk indien gewenst een persoonlijke tekst;
  • Bestel de huls en eventueel het pakje muisjes door op de bestelbutton te drukken of voer de gratis actiecode in die je van HJ Heinz hebt verkregen;
  • Vul vervolgens alle vereiste gegevens in op het bestelformulier;
  • Lees en ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden;
  • Bestel en betaal jouw gepersonaliseerde huls en eventueel een pakje muisjes
  • Je kunt zoveel hulzen en pakjes bestellen als je zelf wilt.

  4 Prijs en verzending van de gepersonaliseerde hulzen (en pakje)

  • Het pakket dat je opgestuurd krijgt bevat:

     a. Een personaliseerde huls, of;
     b. Een personaliseerde huls + persoonlijk kaartje, of;
     c. Een personaliseerde huls + pakje muisjes, of:
     d. Een personaliseerde huls + pakje muisjes + persoonlijk kaartje

  • De stuksprijs van een gepersonaliseerde huls is €2.75 inclusief verzendkosten, verpakking en btw. De stuksprijs van een gepersonaliseerde huls en een pakje muisjes is €7.50 inclusief verzendkosten, verpakking en btw.
  • De bestelling wordt binnen 5 werkdagen verstuurd naar het opgegeven adres, uitsluitend nadat de betaling en transactie zijn voltooid.
  • Transacties worden gedaan door handling agency “De Brink Mail”.
  • Betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan viaPaypal & iDEAL
  • De gepersonaliseerde verpakkingen worden alleen geleverd binnen Nederland.

  Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

  • Je erkent dat deelname aan de Applicatie geheel voor eigen risico is.
  • Indien je voor deelname aan de Applicatie wordt gevraagd een Inzending (zoals in artikel 6.1 gedefinieerd) in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze Inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enig(e) (intellectuele eigendoms)recht(en) van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaar je HJ Heinz voor aanspraken van derden terzake.
  • HJ Heinz is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Applicatie, waaronder mede begrepen

   - doch niet beperkt tot: de door haar verzonden gepersonaliseerde hulzen en pakjes muisjes;
   - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Applicatie en/of het wijzigen van de prijzen;
   - het onrechtmatig gebruik van de gebruikte systemen door een derde.

  Artikel 6 Auteursrechten, gebruik en medewerking

  • Door middel van het inzenden van anekdotes, foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen, of anderszins ("Inzendingen") ga je ermee akkoord dat deze Inzendingen vrijelijk gebruikt kunnen worden door HJ Heinz.
  • HJ Heinz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Inzendingen van (andere) gebruikers van de Applicatie. Inzender verklaart de Inzendingen die hij of zij instuurt zelf dan wel door of namens haar- of hemzelf te hebben gemaakt. Inzender verklaart uitdrukkelijk de Inzending niet van internet gehaald te hebben. Indien blijkt dat hiervan wel sprake is, behoudt HJ Heinz zich het recht voor inzender uit te sluiten van deelname aan de Applicatie en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door HJ Heinz dientengevolge geleden schade.
  • Indien je Inzendingen instuurt, uploadt, inspreekt of anderszins een bijdrage aan de Applicatie levert, wordt van deze Inzending op het moment van inzending automatisch de volledige onbeperkte eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten overgedragen op HJ Heinz; inclusief persoonlijkheids- en portretrechten. Je kan daardoor geen aanspraken uit hoofde van deze rechten jegens HJ Heinz doen gelden.
  • HJ Heinz behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Inzendingen of bijdragen te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.
  • Je verleent hierbij aan HJ Heinz het eeuwigdurende onherroepelijk recht om jouw Inzending of bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken voor welk medium dan ook. HJ Heinz is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden en kan dit recht vrijelijk overdragen aan de aan haar gelieerde vennootschappen. Indien je een bestelling hebt geplaatst, dan geef je HJ Heinz hierbij toestemming om jouw naam en ingestuurde tekst te vermelden op de Applicatie of andere sociale netwerken van Heinz zoals maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest of Hyves, te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Applicatie.
  • HJ Heinz stelt links naar de Applicatie op prijs. Je bent vrij om een hyperlink naar de Applicatie te maken, mits: (i) je HJ Heinz vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) je alleen een link maakt met de homepage van de Applicatie; (iii) je geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de Applicatie verwijdert of verbergt; (iv) de link geen sponsoring of ondersteuning van jouw site door HJ Heinz vermeldt of suggereert, en (v) je direct stopt met het aanbieden van links naar de Applicatie na schriftelijke kennisgeving hierover van HJ Heinz. Je dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar je een link wilt maken na te kijken of een van de content aanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar content op de Applicatie.
  • HJ Heinz beschermt de door jou opgegeven of de door HJ Heinz verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen. De Applicatie kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere applicaties bevatten. HJ Heinz kan niet garanderen dat de beheerders van deze applicaties, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacy maatregelen hebben getroffen.
  • Je hebt het recht om je gegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij HJ Heinz. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan de Consumenten Service van De Ruijter (consumentenservice@deruijter.nl)

  Artikel 7 Rechten HJ Heinz

  • HJ Heinz behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Applicatie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of enige wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat HJ Heinz hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
  • HJ Heinz behoudt zich tevens het recht voor om de Applicatie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de producten van de Applicatie te wijzigen indien de omstandigheden dit volgens HJ Heinz vereisen.
  • Het is niet mogelijk voor HJ Heinz om vooraf alle bestellingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw bestellingen, behoudt HJ Heinz zich het recht voor om jouw naam en adres, indien beschikbaar, aan deze derde door te geven.
  • Het materiaal en de informatie op de Applicatie mogen uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HJ Heinz. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een misdrijf op grond van artikel 31 van de Auteurswet.
  • Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de Applicatie, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van HJ Heinz (oftewel 'hacken') is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele schade als gevolg hiervan zul je door Heinz aansprakelijk worden gesteld.
  • HJ Heinz behoudt zich het recht toe Inzendingen te blokkeren/verwijderen. Met betrekking tot de gepersonaliseerde hulzen geldt dat de ingevulde teksten slechts geldig zijn als de gepersonaliseerde huls niet gebruikt wordt om:   - Politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische ideeën te uiten.
     - Te kwetsen, treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken.
     - Wormen, virussen of andere schadelijk software op de Applicatie te plaatsen. Ingevulde teksten mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden.
     - De reputatie van HJ Heinz op geen enkele wijze te schaden.
     - Inbreuk te maken op de (waaronder intellectuele eigendom) rechten van derden.
  • HJ Heinz behoudt zich het recht voor ten allen tijde de in haar ogen ongeldige bestellingen direct van deelname uit te sluiten. Daarbij krijgt de besteller wel het recht om een nieuwe tekst voor een gepersonaliseerde huls te bestellen. Er wordt dan geen geld geretourneerd. Daarbij kunnen wel administratiekosten in rekening worden gebracht.

  Artikel 8 Contact

  Als je vragen of opmerkingen hebt over de Applicatie of over de betalingen, neem dan contact met ons op:
  Nummer: 0800 – 0233370
  E-mail: Consumentenservice@deruijter.nl

  Artikel 9 Diversen.

  • Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
  • Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Applicatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.